หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น

ในการสอนภาษาจีนนั้น ทางมหาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานเราจะแสดงและใช้ความได้เปรียบของเราอย่างเต็มที่ และให้มีความโดดเด่นในด้านลักษณะพิเศษ จึงดำเนินการสอนภาษาจีนเพื่อสื่อสารธุรกิจ จากการเรียนหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาต่างชาติสามารถได้ความรู้ขั้นพื้นฐานของภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน อีกทั้งยังจะเรียนรู้วิชาการเงินและบัญชีขั้นพื้นฐานพร้อมศัพท์เฉพาะทาง เพื่อจะได้ปลูกทางด้านภาษาที่ดีไว้สำหรับการเรียนวุฒิปริญญาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในวันข้างหน้าอีกต่อไป หลังการเปิดการสอนภาษาจีนเพื่อสื่อสารธุรกิจต่างประเทศ ทางมหาลัยของเราได้สร้างขึ้นมาทีมอาจารย์ที่สอนเฉพาะวิชานี้ชั้นหนึ่งและมีคสามรู้ความสามารถสูง และได้จ้างผู้เชี่ยวชาญชื่อดังหลายท่าน มาจัดเขียนจัดพิมพ์หนังสือภาษาจีนเพื่อสื่อสารธุรกิจทีมีลักษณะพิเศษเด่นชัด ได้ผลการสอนเชิงปฏิบัติที่ดี และได้รับการชมเชยจากนักศึกษาต่างชาติอย่างกว้างขวาง

เพื่อได้ผลลัพธ์ในการสอนที่ดีขึ้น ทางมหาลัยของเราได้จัดแบบการสอนด้วยจำนวนคนและแยกตามห้องเรียนขนาดเล็ก และจัดแบ่งห้องตามระดับความสามารถด้านภาษาจีนของนักศึกษาให้อยู่ห้องเดียวกันและแตกต่างระดับห้อง เพื่อแน่นอนว่า นักศึกษาแต่ละท่านจะได้เรียนวิชาและฝึกฝนอย่างเหมาะสมกับตนให้มากที่สุดในแง่ของระดับความสามารถด้านภาษาจีนและลักษณะพิเศษของตนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ได้ดีที่สุด

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing