หลักสูตระดับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต

 

  

หลักสูต

 

แขนงหลักสูต

 

ภาษาสอน

 

 

 

 

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์

 

วิทยาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

ภาษาจีน

 

เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค

ภาษาจีน

 

การคลังรัฐ

ภาษาจีน

 

การเงิน               

ภาษาจีน

 

เศรษฐศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม

ภาษาจีน

 

การค้าระหว่างประเทศ

ภาษาจีน

 

เศรษฐศาสตร์แรงงาน

ภาษาจีน

 

เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

ภาษาจีน

 เศรษฐศาสตร์กลาโหม

ภาษาจีน

 

บริหารธุรกิจ

 

การบัญชี

ภาษาจีน

   

บริหารองค์กรธุรกิจ

ภาษาจีน

     

บริหารการท่องเที่ยว

ภาษาจีน

 

เศรษฐกิจเทคโนโลยี่และบริหาร

ภาษาจีน

 

สถิติ

 

ภาษาจีน

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing