ท่านอธิการบดี คุณ Fu Runmin เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือ

หน้าแรก» ประชาสัมพันธ์» ข่าวประชาสัมพันธ์» ท่านอธิการบดี คุณ Fu Runmin เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือ 2019-07-04
 
วันที่11 มิถุนายน งานสัมมนาความร่วมมือการศึกษายูนนาน-เอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยรัฐบาลมณฑลยูนนาน ดำเนินการโดยกลมการศึกษามณพลยูนนาน ได้จัดขึ้น ณ หอไห่กึ่ง นครคุนหมิง ท่านอธิการบดีคุณFu Runmin ได้รับการเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานและงานสัมมนาความร่วมมือการศึกษายูนนาน-เอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 2 พร้อมกล่าวสุนทรพจน์
งานสัมมนาในต้อนเช้าประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วมที่ 1  มีคุณ Zhu Huashan รองผู้ว่ากลมการศึกษาเป็นประธาน ส่วมที่ 2มีคุณFu Runmin อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานเป็นประธาน ตอนบ่ายเป็นงานสัมมนาย่อยว่าด้วยการแลกเปลี่ยนความร่ววมือด้านอาชีวศึกษาและการอบรมผู้มีความสามารถระหว่างประเทศยูนนาน-เอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างให้คำกล่าว คุณFu Runmin ได้วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาของการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศภายไต้นโยบาย The Belt and Road ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบงานเกี่ยวกับการศึกษา โดยได้พูถึงปัญหาที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาการท่องเที่ยวจีน-เอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมุมมองที่กว้างขวาง พร้อมให้ข้อเสนอว่าพยายามใช้บทบาทของการเปิดเศรษฐกิจแถวผรมแดน ส่งเสริมความคุ้มครองของระบบการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน และปรับปรุงมาตรฐานและระเบียบเกี่ยวกับข้ามพรมแดนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้แล้ว ท่านยังรวมประสบการณ์การอบรมผู้มีความสามารถเอกวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรมของมหาวิทยาลัยเราเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมผู้มีความสามารถด้านการท่องเที่ยวขามพรมแดนด้วย

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing