วิสัยทัศน์

 

 มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน (YUFE) ได้ยึดมั่นในการฝึกฝนคนเป็นหลัก คุณธรรมจริยธรรมเป็นตัวนำ และการปลูกสร้างจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่  สร้างบุคคลผู้มีพื้นฐานความดี มีความสามารถปฏิบัติการขั้นสูง และมีศักยภาพในการพัฒนาตนสูง มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน จะเร่งการสร้างความทันสมัย และยกระดับความเป็นสากลให้มากขึ้น ปรับปรุงทรัพยากรทางสังคมต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการปฏิรูประบบงานภายในให้ลึกขึ้นกว่านี้  เสริมสร้างพื้นฐานในการพัฒนาให้แน่นหนา กระชับงานสร้างสาขาวิชาหลักสูตรดับสูงและทีมงานบุคคลผู้มีศักยภาพและความรู้ความสามารถสูงให้แน่นขึ้น ยกระดับการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการและการบริหาร พยายามสร้าง มหาวิทยาลัย ของเราให้เป็นมหาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินระดับสูง ซึ่งมีตำแหน่งโดดเด่นในทั้งมณฑลยูนนาน และระดับประเทศ และมีเกียรติภูมิสูงไปทั่วโลก เพื่อจะได้มีส่วนช่วยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในพื้นที่ ประเทศ และภูมิภาคด้วย

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing