แนะนำ YUFE

   

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน (Yunnan University of Finance and Economics ) หรือ “YUFE” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2494 ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลมณฑลยูนนานได้ประกาศยกระดับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานให้เป็นสถาบันการศึกษาหลักที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาประจำมณฑลยูนนาน มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาด้วยกัน โดยเฉพาะสาขาวิชาด้านเศรษฐศาสตร์และและบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ ทั้งยังได้เปิดสอนสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สำคัญ อาทิ สาขาวิชาด้านปรัชญา นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของนครคุนหมิง ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองวสันตฤดู” เนื่องจากมีอากาศเย็นสบายตลอดปี  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 625 ไร่ มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยในประเทศจีน แต่นักศึกษาสามารถใช้จ่ายและดำรงชีวิตในมหาวิทยลัยได้อย่างเหมาะสม ในส่วนของหอสมุดมหาวิทยาลัยยังมีความโดดเด่นในเรื่องของรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย มีบริการวิชาการและทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีหนังสือและวารสารต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,800,000 เล่ม เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังเป็นศูนย์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาที่สำคัญ ทั้งการสอบ HSK และ IELTS  มีห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ หอประชุมมัลติมีเดีย และโรงยิมที่พร้อมสรรพไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ในส่วนของอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษาและความสะอาดเป็นสำคัญ  อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีงานบริการนักศึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาทั้งนักศึกษาชาวจีนและชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยด้วยการบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

ปัจจุบันมหาวิทยาลักเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานได้เปิดรับนักศึกษาจากทุกมณฑลทั่วประเทศ ๓๑ มณฑล มีจำนวนนักศึกษากว่า ๓๒,๐๐๐ คน มีคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ๑,๐๕๕ คน พนักงานประจำมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่อีก  ๔๔๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ คน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกใน ๒๒ คณะ โดยระดับปริญญาตรีได้เปิดหลักสูตรการสอนกว่า ๕๐ วิชา ครอบคลุม ๘ สาขาวิชาหลัก ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ ปรัชญา ศิลปศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา และวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับหลักสูตรปริญญาโททางมหาวิทยาลัยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่  ๑. ปริญญาโทประเภทที่ ๑ ซึ่งรัฐบาลกลางให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ได้แก่ สาขาวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ การบริหารและวิศวกรรม บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ ทฤษฎีลัทธิมาร์กซิสต์ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รัฐประศาสนศาสตร์ ๒. ปริญญาโทประเภทที่ ๒ ซึ่งรัฐบาลกลางให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญในลำดับรองลงมา ในสาขาวิชา  ๕๗ สาขาวิชา ครอบคลุมทั้งหมด ๖ สาขาวิชาหลักด้วยกัน ได้แก่ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยจะให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเป็นหลัก และได้เปิดให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้ารับการศึกษาในทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีอัตราการได้รับการจ้างงานในบริษัทและองค์กรต่างๆ ทั้งของทางภาครัฐและเอกชนสูง และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาต ให้สามารถเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก ในสาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ สถิติ และบริหารธุรกิจ

นอกจากการจัดการเรียนการสอนปกติแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังได้ก่อตั้งสถาบันวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดตั้งสถาบันวิจัยเฉพาะด้านขึ้นทั้งสิ้นจำนวน ๖๙ แห่ง  และมีการตีพิมพ์วารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนและเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของมหาวิยาลัยได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ จากการที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติให้สามารถเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยและการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศโดยการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย YUFE และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศกว่า ๘๐ แห่ง ใน ๓๐ ประเทศ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการไว้แล้ว มีการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนกับทางมหาวิทยาลัยทุกปี โดยมีอาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจำนวน ๓๐ คน และมีนักศึกษาชาวต่างชาติอีกกว่า ๗๐๐ คน อีกทั้ง ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์หนังสือเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ นอกจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจากประเทศออสเตรเลีย       เพื่อจัดตั้งกลุ่ม “พันธมิตรมหาวิทยาลัยแชงกรีล่า” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ปัจจุบันนักศึกษาต่างชาติภายใต้ความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย YUFE และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๒,๕๐๐ คน     

ที่ผ่านมา จากความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ทำให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังได้กำหนดค่านิยมมหาวิทยาลัยไว้ว่า “เรียนอย่างกระตือรือร้น ฝึกฝนอย่างจริงจัง สู่ความมีคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ”  ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินอันดับหนึ่งของมณฑลยูนนาน

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing