หลักสูตรปริญญาโท

 

คณะ/ วิทยาลัย

 สาขาวิชา

แขนงหลักสูตร

ภาษาสอน

 

คณะการเงินและเศรษฐศาสตร์

 

เศรษฐศาสตร์การเมือง

 

ภาษาจีน

 

ประวัติด้านความคิดทางเศรษฐกิจ

 

ภาษาจีน

 

ประวัติด้านเศรษฐศาสตร์

 

ภาษาจีน

 

เศรษฐศาสตร์ประเทศตะวันตก

 

ภาษาจีน

 

เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 

ภาษาจีน

 

วิทยาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

 

ภาษาจีน

 

เศรษฐศาสตร์แรงงาน

 

 

ภาษาจีน

 

เศรษฐศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม

 

ภาษาจีน

 

การคลังรัฐ

 

ภาษาจีน

 

วิทยาการเก็บภาษี

 

ภาษาจีน

 

บริหารเศรษฐกิจการเกษตร

 

ภาษาจีน

 

งานภาษีมหาบัณฑิต

 

วุฒิปริญญาวิชาชีพ

ภาษาจีน

 

คณะการเงิน

 

การเงิน

 

ภาษาจีน

 

ประกันภัยศาสตร์

 

ภาษาจีน

 

การเงินมหาบัณฑิต

 

วุฒิปริญญาวิชาชีพ

 

ภาษาจีน

 

ประกันภัยมหาบัณฑิต

 

วุฒิปริญญาวิชาชีพ

ภาษาจีน

 

คณะบริหารธุรกิจ

 

เศรษฐกิจเทคโนโลยี่และบริหาร

 

ภาษาจีน

 

การตลาดและการจัดจำหน่าย

 

ภาษาจีน

 

บริหารองค์กรธุรกิจ

 

ภาษาจีน

 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(อีคอมเมิร์ซ)

 

ภาษาจีน

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

วุฒิปริญญาวิชาชีพ

 

ภาษาจีน

 

คณะการบัญชี

 

การบัญชี

 

ภาษาจีน

 

บริหารองค์กรธุรกิจ

 

บริหารการเงิน

ภาษาจีน

 

การตรวจสอบบัญชี

 

ภาษาจีน

 

การบัญชีมหาบัณฑิต

 

วุฒิปริญญาวิชาชีพ

 

ภาษาจีน

 

คณะสารสนเทศศาสตร์

 

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

 

ภาษาจีน

 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และทฤษฎี

 

ภาษาจีน

 

เทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์ประยุกต์

 

ภาษาจีน

 

วิทยาการบริหารและวิศวกรรม

 

 

ภาษาจีน

 

คณะสถิดิและคณิตศาสตร์

              

สถิดิศาสตร์

           

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

 

ภาษาจีน

 

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

 

ภาษาจีน

 

เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

 

 

ภาษาจีน

 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

 

 

ภาษาจีน

 

คณิตศาสตร์คำนวณ

 

 ภาษาจีน

 

คณิตศาสตร์ประยุกต์

 

 

ภาษาจีน

 

ทฤษฎีความน่าจะเป็นและคณิตสถิติศาสตร์

 

ภาษาจีน

 

สถิดิประยุกต์มหาบัณฑิต

 

วุฒิปริญญาวิชาชีพ

 

ภาษาจีน

 

คณะผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

 

เศรษฐศาสตร์ประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

 ภาษาจีน

 

เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค

 

 

ภาษาจีน

 

วิทยาการบริหารและวิศวกรรม

 

 

ภาษาจีน

 

บริหารทรัพยากรที่ดินแห่งชาติ

 

 

ภาษาจีน

 

การประเมินสินทรัพย์

 

วุฒิปริญญาวิชาชีพ

 

ภาษาจีน

 

คณะนิติศาสตร์

 

ทฤษฎีด้านนิติศาสตร์

 

 

ภาษาจีน

 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง

 

 

ภาษาจีน

 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

 

 

ภาษาจีน

 

นิติเศรษฐศาสตร์

 

 

ภาษาจีน

 

นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ

 

 

ภาษาจีน

 

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

 

วุฒิปริญญาวิชาชีพด้านนิติศาสตร์

 

ภาษาจีน

 

วุฒิปริญญาวิชาชีพด้านอื่นๆที่ไม่ใช่นิติศาสตร์

 

ภาษาจีน

 

คณะการสื่อสารมวลชน

 

บริหารด้านวัฒนธรรม

 

 

ภาษาจีน

 

คณะโลจิสติกส์

 

วิศวกรรมระบบโลจิสติกส์

 

 ภาษาจีน

 

บริหารองค์กรธุรกิจ

 

บริหารระบบโลจิสติกส์

ภาษาจีน

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

บริหารการปกครอง

 

 

ภาษาจีน

 

บริหารการแพทย์และการสาธารณสุข

 

 

ภาษาจีน

 

เศรษฐกิจด้านการศึกษาและบริหาร

 

 

ภาษาจีน

 

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

 

วุฒิปริญญาวิชาชีพ

 

ภาษาจีน

 

คณะการออกแบบสมัยใหม่

 

คณิตศาสตร์การออกแบบ

 

 

ภาษาจีน

 

วิทยาลัยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 

วิทยาการบริหารและวิศวกรรม

 

 

ภาษาจีน

 

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมหาบัณฑิต

 

วุฒิปริญญาวิชาชีพ

 

ภาษาอังกฤษ

 

คณะการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

 

บริหารการท่องเที่ยว

 

 

ภาษาจีน

 

คณะลัทธิมาร์กซิสต์

 

หลักการพื้นฐานลัทธิมาร์กซิสต์

 

ภาษาจีน

 

ประวัติการพัฒนาของลัทธิมาร์กซิสต์

 

ภาษาจีน

 

วิจัยการปรับลัทธิมาร์กซิสต์ให้เป็นแบบจีน

 

ภาษาจีน

 

ศึกษาความคิดทางการเมือง

 

ภาษาจีน

 

สถาบันวิจัยทรัพยากรที่ดินแห่งชาติและการพัฒนาที่ยั่นยืน

 

บริหารทรัพยากรที่ดินแห่งชาติ

 

ภาษาจีน

 

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ

 

 

เศรษฐกิจโลก

 

ภาษาจีน

 

วิทยาการเงิน

 

ภาษาจีน

 

การค้าระหว่างประเทศ

 

ภาษาจีน

 

ประกันสังคม

 

ภาษาจีน

 

สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

 

บริหารการท่องเที่ยว

 

ภาษาจีน

 

ศูนย์วิจัยภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย

 

เศรษฐกิจโลก

 

ภาษาจีน

 

การค้าระหว่างประเทศ

 

ภาษาจีน

 

สถาบันวิจัยปรัชญาและจริยธรรม

 

จริยธรรมศาสตร์

 

ภาษาจีน

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing