วิทยาลัยเสริมศึกษา

วิทยาลัยเสริมศึกษา

 

วิทยาลัยเสริมศึกษาเป็นหน่วยงานของ มศง. ที่ดำเนินการงานฝึกอบรมบุคคลเข้ามาเสริมศึกษาและอุดมศึกษาชั้นผู้ใหญ่  วิทยาลัยมีที่มาตั้งต้นจากส่วนฝึกฝนพนักงานของกองบริหารการศึกษาในปี 1983 ต่อมา ในปี 1985 ได้ก่อตั้งเป็นกองฝึกฝนพนักงาน และในปี 1988 ได้ก่อตั้ง กองการศึกษาระดับผู้ใหญ่ และในปี 1996 ก่อตั้งวิทยาลัยการศึกษาระดับผู้ใหญ่ เปลี่ยนชื่อมาเป็น วิทยาลัยเสริมศึกษา ในปี 2007 ปัจจุบัน  มีทั้งหมด ห้า ส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานวิทยาลัยฯ สำนักการตลาดและการสมัคร สำนักกิจการการสอน ศูนย์การศึกษาเพื่อปริญญา และศูนย์อบรม ทางวิทยาลัยฯมีอาจารย์และพนักงานรวม 31 ท่าน ซึ่งมีศาสตราจารย์และรองฯ 9 ท่าน จบ ป. เอกและ ป. ตรี รวม 10 ท่าน

วิทยาลัยฯมีรูปแบบดำเนินการหลายรูป ทั้งเรียนทางไกล เรียนนอกเวลางาน และเรียนในตำแหน่งการงานด้วย มีสาขาวิชาครอบคลุมไปถึงระดับ ปวส. ป. ตรี และ ป. โทอาชีพ เปิดมีหลักสูตทั้งหมด 26 หลักสูต รวมทั้ง การเงิน การบัญชี การคลังรัฐ นิติศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ มีสิทธิ์มอบ ป.ตรีบัณฑิต ปัจจุบัน ได้กอ่ตั้งหน่วยสอน 50 กว่าแห่งทั้งภายในและนอกมณฑลฯ มีนักศึกษาที่เรียนอยู่จำนวน 17,000.-เศษท่าน

วิทยาลัยฯเน้นหนักในการตอบสนองความต้องการของการศึกษาระดับปริญญาในภาคอุดมศึกษาที่สามารถครอบคลุมทั้งนักศึกษาระดับปวส. ป. ตรี และ ป.โท เร่งผลักดันการรับรองหนังสือรับรองสิทธิ์ประกอบอาชีพชั้นนำจากทั้งภายในและต่างประเทศให้แพร่หลายเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น จัดให้การอบรมก่อนประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง โอกาสเลื่อนตำแหน่งและเสริมศึกษาตลอดชีวิต และผลักดันบริการทางปรึกษาด้านการบริหารระดับสูง

โดยอาศัยทีมอาจารย์ชั้นหนึ่งของ มศง. ทางวิทยาลัยฯจัดทีมงานที่ประกอบด้วยอาจารย์ท่านที่มีชื่อเสียงระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ สร้างความพร้อมโดยพึ่งอาศัยตนเพื่อไปพัฒนาหลักสูตศึกษาที่มีเอกลักษณะ และผลักดันการรับรองหนังสือรับร้องฯที่มีค่าสูงให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ปัจจุบัน ได้จัดไปแล้ว โครงการอบรมหลากหลายในด้านการยกระดับขึ้นของความพร้อมพนักงานบริหาร เทคนิคการเก็บภาษีภาคปฏิบัติ การควบคุมความเสี่ยงในองค์กรธุรกิจ กลยุทธ์ ซี.ยี.โอ.ขององค์กรธุรกิจให้แก่หน่วยงานจากหลายมณฑลและเมือง เปิดการรับร้องหนังสือรับรองชั้นหนึ่ง เช่น ซิกส์ซิกมา ผู้ปรึกษาทางด้านภาษีของจีน ผู้บริหารสัญญาของจีน อย่างเป็นประจำปี และมีหลายโครงการร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น การสอบภาษาอังกฤษทางวิชาการ PET เป็นต้น

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing