วิทยาลัยการบริหารภาครัฐ

วิทยาลัยการบริหารภาครัฐ

 

วิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ก่อตั้งขึ้น ในปี 2003 ปัจจุบันมีหน่วยงานย่อยใต้สังกัด คือ หลักสูตระดับ ป. ตรี สี่ หลักสูต และ ระดับ ป. โท สอง หลัสูต  และมีห้องทดลองปฏิบัติทางงานสังคม 1 ห้องฯ  เวิร์กชอปสำหรับอาจารย์มหาลัยชื่อดังในมณฑลฯ 1 ห้อง และฐานปฏิบัติทางการเรียนการสอน 12 แห่ง

บัจจุบัน ทางวิทยาลัยฯ มีอาจารย์และพนักงาน จำนวน 35 ท่าน ซึ่งมีศาสตราจารย์ 6 ท่าน  รองฯ 9 ท่าน ท่านที่เป็นรองศาสตราจารย์ขึ้นไปเป็นสักส่วน 42.86% ของอาจารย์ทั้งหมด อาจารย์ท่านที่จบป. เอก ดุษฎีบัณฑิตและที่กำลังเรียนอยู่จำนวน 12 ท่าน (ซึ่ง 3 ท่าน) จบปริญญาโท มหาบัณฑิต 17 ท่าน ท่านที่จบ ปริญญาโท มหาบัณฑิตขึ้นไปเป็นสัดส่วน 93% ของอาจารย์ทั้งหมด และยังมีท่านที่ได้รับคำนำหน้าชื่อว่า อาจารย์ดีเด่นทางการปฏิรูปและการพัฒนาระบบการศึกษาของมณฑลฯ 1 ท่าน ท่านที่กินเงินช่วยเหลือพิเศษจากรัฐฯมณฑลฯ 1 ท่าน ท่านที่เป็นผู้นำด้านวิชาการและทักษะฝีมือเยาว์วัยของมณฑลยูนนาน 1 ท่าน อาจารย์ชื่อดังด้านการเรียนการสอนภาคอุดมศึกษาของมณฑลฯ 2 ท่าน ท่านที่เป็นผู้นำด้านวิชาการและทักษะฝีมือเยาว์วัยของเมืองคุนหมิง 1 ท่าน

จากราว ห้า ปีที่ผ่านมานี้ ทางวิทยาลัยฯ มีตีพิมพ์วิทยานิพนธ์อย่างเปิดเผยไปแล้ว 200 บทความเศษ ออกพิมพ์หนังสือเฉพาะเรื่องไปแล้ว 15 เล่ม รับผิดชอบจัดเขียนตำราหนังสือสอน 7 เล่ม จัดทำงานวิจัยนสายวิชา 35 โครงการ และข้ามวิชาอีก 27 โครงการ และได้รับมาแล้วรางวัลผลงานทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นานาประเภท 31 รางวัล  

ในด้านการฝึกสร้างบุคคลยอดความสามารถนั้น ก็เช่นเดียวกัน ทางวิทยาลัยฯได้ยึกเป้าหมายหลักในทางฝึกสร้างบุคคลยอดความสามารถแบบครบหลากหบายสาขาวิชาที่ถูกความต้องการทางสังคมมาตลอด มุ่งการปฏิรูประบบการฝึกสร้างบุคคลฯ และพยายามปรับคุณภาพของการฝึกสร้างบุคคลยอดความสามารถให้สูงยิ่งขึ้น ช่วงปีหลังๆนี้ อัตราส่วนนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ในการสอบภาษาอังกฤษ CET และอัตราส่วนที่สอบเข้า ป.โท และอัตราส่วนในการถูกว่าจ้างของวิทยาลับเรานั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อยู่ในแถวต้นๆของทั้งมศง. มี 190 ท่านที่ได้รับคำชมเชยระดับมศง. และมี 21 ท่านที่ได้รับการชมเชยระดับมณฑลฯ ทีมงานอาจารย์ที่ได้รับคำนำหน้าชื่อว่าเป็น ทีมบริหารสังคมดีเด่นของมณฑลยูนนาน 1 ทีม    

 หลักสุตป.ตรี บัณฑิต เรียน 4 ปี

หลักสุต

แขนงหลักสูต

บริหารการปกครอง

 

พัฒนาสังคม

 

รัฐประศาสนศาสตร์

 

 

รัฐศาสตร์และวิทยาการบริหาร

 

 

แรงงานและประกันสังคม

 

หลักสูตปริญญาโทมหาบัณฑิต เรียน 3 ปี

หลักสุต

แขนงหลักสูต

บริหารการปกครอง

 

 

บริหารการแพทย์และการสาธารณสุข

 

 

เศรษฐกิจด้านการศึกษาและบริหาร

 

 

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

 

ปริญญาเฉพาะทาง

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing