คณะเศรษฐศาสตร์และการเงิน

คณะเศรษฐศาสตร์และการเงิน

 คณะเศรษฐศาสตร์และการเงินก่อตั้งขึ้นในปี 2007 บนการรวมตัวระหว่าง คณะการคลังรัฐที่กอ่ตั้งขั้นในปี 1979 กับ คณะเศรษฐศาสตร์ ที่กอ่ตั้งขึ้นในปี 1997 ทางคณะเศรษฐศาสตร์และการเงินมีอาจารย์และพนักงานจำนวนรวม 56 ท่าน โดยมีศาสตราอาจารย์ 9 ท่าน(ศาสตราจารย์ท่านเอกของมศง.1ท่าน) รองฯ 25 ท่าน ท่านที่จบ ป.เอกและกำลังจำจบ ป.เอก จำนวน 20 ท่าน ทีมงานอาจารย์และพนักงานเรียนจบจากสาขาวิชทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และประยุกต์

  ทางคณะเศรษฐศาสตร์และการเงินมีสาขาวิชาหลักสำคัญระดับมณฑลฯ ได้แก่ การคลังรัฐ เศรษฐศาสตร์ประเทศตะวันตก กับ วิทยาการเศรษฐกิจแห่งชาติ มีหน่วยมอบปริญญา โท 10 หน่วยในสาขาวิชาดัง่นี้ เศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์ประเทศตะวันตก ประวัติด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติด้านความคิดทางเศรษฐกิจ  วิทยาการเศรษฐกิจแห่งชาติ บริหารเศรษฐกิจด้านการเกษตร เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา การคลังรัฐ วิทยาการเก็บภาษี กิจการงานภาษี มีนักศึกษาระดับ ป.ตรี ที่กำลังเรียนประจำอยู่จำนวน681ท่านและป.โทจำนวน174ท่านมีนักศึกษาจำนวนมากมายที่จบจากวิทยาลัยฯกำลังดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญตัวหลักในหน่วยงานรัฐฯและรัฐวิสาหกิจทุกระดับชั้น ได้รับการยอมรับและชมเชยจากสังคมและหน่วยงานมากมาย

หลักสุตป.ตรี บัณฑิต เรียน 4 ปี

 

หลักสูต

แขนงหลักสูต

เศรษฐศาสตร์

 

เศรษฐศาสตร์

คณิตเศรษฐศาสตร์

 

การคลังรัฐ

การคลังรัฐ

ผู้แทนงานภาษีที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

 

 หลักสูตปริญญาโทมหาบัณฑิต เรียน 3 ปี

 

หลักสูต

แขนงหลักสูต

เศรษฐศาสตร์การเมือง

 

ประวัติด้านความคิดทางเศรษฐกิจ

 

ประวัติด้านเศรษฐศาสตร์

 

เศรษฐศาสตร์ประเทศตะวันตก

 

เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 

วิทยาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

 

เศรษฐศาสตร์แรงงาน

 

เศรษฐศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม

 

การคลังรัฐ

 

วิทยาการเก็บภาษี

 

บริหารเศรษฐกิจชนบท

 

งานภาษีมหาบัณฑิต

วุฒิปริญญาวิชาชีพ

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing