หลักสูตรปริญญาตรี

 

คณะ/ วิทยาลัย

สาขาวิชา

 

แขนงหลักสูตร

 

ภาษาที่ใช้สอน

 

คณะการเงินและเศรษฐศาสตร์

 

 

เศรษฐศาสตร์

 

คณิตเศรษฐศาสตร์

 จีน

 

เศรษฐศาสตร์

จีน

 

การคลังรัฐ

 

ผู้แทนงานภาษีที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

 

จีน

การคลังรัฐ

จีน

 

คณะการเงิน

 

การเงิน

 

การเงินระหว่างประเทศ

จีน

 

การลงทุนด้านหลักทรัพย์

จีน

 

การเงินศาสตร์

จีน

 

ประกันภัยศาสตร์

 

จีน

 

วิศวกรรมการเงิน

 

 

จีน

 

คณะบริหารธุรกิจ

 

การตลาดและการจัดจำหน่าย

 

จีน

 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(อีคอมเมิร์ซ)

 

จีน

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

จีน

 

การบริหารการเงิน

 

แขนง ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาพม่า

จีน

 

บริหารธุรกิจ

 

บริหารธุรกิจ

จีน

 

บริหารบริษัทข้ามชาติ

จีน

 

การบริหาร

 

จีน

 

คณะการบัญชี

 

การบัญชี

 

ผู้ตรวจสอบบัญชีขึ้นทะเบียนแล้ว

จีน

 

การบัญชีระหว่างประเทศ

จีน

 

ระบบสารสนเทศด้านบัญชี

จีน

 

การตรวจสอบบัญชี

 

จีน

 

การบริหารการเงิน

 

จีน

 

คณะสารสนเทศศาสตร์

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 

จีน

 

บริหารข้อมูลและระบบสารสนเทศ

 

จีน

 

วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต

 

จีน

 

คณะสถิดิและคณิตศาสตร์

 

คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์

 

จีน

 

สถิติด้านเศรษฐกิจ

 

จีน

 

สถิติ

 

จีน

 

สถิติประยุกต์

 

สถิดิการเงิน

จีน

 

คณิตศาสตร์ด้านการเงิน

 

 

จีน

 

สารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

จีน

 

คณะผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

 

บริหารวิศวกรรม

 

บริหารการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จีน

 

การผังเมืองและชนบท

 

จีน

 

ภูมิศาสตร์และทรัพยากสิ่งแวดล้อม

 

การวางแผนที่ดินของชาติและการปฏิรูปที่ดิน

จีน

 

การประเมินสินทรัพย์

 

จีน

 

คณะภาษาและการค้าต่างประเทศ

 

ภาษาอังกฤษ

 

บริหารธนาคารข้ามชาติ

อังกฤษ

 

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

 

อังกฤษ

 

ธุรกิจระหว่างประเทศ

 

จีน

 

เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ

 

 

เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ

จีน

 

แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จีน

 

คณะนิติศาสตร์

 

นิติศาสตร์

 

จีน

 

คณะการสื่อสารมวลชน

 

วารสารศาสตร์

 

 

ข่าวสารเศรษฐกิจการค้า

จีน

 

การค้าด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

จีน

 

การโฆษณา

 

 

จีน

 

ภาษาจีน

 

จีน

 

คณะโลจิสติกส์

 

บริหารระบบโลจิสติกส์

 

จีน

 

วิศวกรรมระบบโลจิสติกส์

 

จีน

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

บริหารการจัดการ

 

จีน

 

พัฒนาสังคม

 

จีน

 

รัฐประศาสนศาสตร์

 

จีน

 

รัฐศาสตร์และวิทยาการบริหาร

 

จีน

 

แรงงานและประกันสังคม

 

จีน

 

คณะการออกแบบสมัยใหม่

 

ออกแบบนิเทศศิลป์

 

ออกแบบโฆษณา

จีน

 

การสร้างภาพเคลื่อนไหว

จีน

 

โพสต์โปรดักชั่นการถ่ายภาพและภาพยนตร์

 

จีน

 

การออกแบบสภาพแวดล้อม

 

จีน

 

คณะบริหารธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

 

ธุรกิจระหว่างประเทศ(USA)

 

 

จีน อังกฤษ

 

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ(USA)

 

จีน อังกฤษ

 

บริหารโครงการ (USA)

 

จีน อังกฤษ

 

การบัญชีระหว่างประเทศ(USA,Australia)

 

จีน อังกฤษ

 

คณิตศาตร์การเงิน (AUS)

 

จีน อังกฤษ

 

การเงิน(UK)

 

บริการด้านการเงิน

จีน อังกฤษ

 

การเงินระหว่างประเทศ(AUS)

 

จีน อังกฤษ

 

คณะอาซียน

 

ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจ

 

เวียดนาม

 

ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ

 

ไทย

 

คณะการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสหกรรมการบริการ

 

 

บริหารการท่องเที่ยว

 

บริหารการท่องเที่ยว

จีน

 

มัคคุเทศก์ระหว่างประเทศ

จีน

 

บริหารงานนิทรรศการ

 

 

จีน

 

การจัดการโรงแรม

 

การจัดการโรงแรม

จีน

 

การจัดการภัตตาคารและร้านอาหาร

จีน

 

วิทยาลัยสร้างอาชีพแบบจีน

 

 

บริหารการเงิน

 

บริหารคณิตการเงิน

จีน

 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(อีคอมเมิร์ซ)

 

การตลาดทางอินเทอร์เน็ต

จีน

 

บริหารวิศวกรรม

 

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประกอบการ

จีน

 

ภาษาจีน

 

วิชาเลขานุการด้านธุรกิจ

จีน

 

การบัญชี

 

บริหารการเงินและข้อมูลทางบัญชีของบริษัท

จีน

 

บริหารงานนิทรรศการ

 

บริหารงานนิทรรศการและบริการ

จีน

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี่

 

เทคโนโลยี่อินเทอร์เน็ตประยุกต์

จีน

 

บริหารการท่องเที่ยว

 

 

บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

จีน

 

บริหารบริษัทการท่องเที่ยว

จีน

 

การตลาดและการจัดจำหน่าย

 

การตลาดและการจัดจำหน่ายต่างประเทศ

จีน

 

ภาษาอังกฤษ

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินระหว่างประเทศ

อังกฤษ

 

คณะการบริหารโรงแรม

 

บริหารการท่องเที่ยว

 

จีน

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing