งานบริการ วี.ซ่า.

หลังจากนักศึกษาได้รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหนังสือเดินทางของตนไปที่วิทยาคารอาเซียนเพื่อรวบรวมครบแล้วนำไปจัดการทำทีเดียว

 

ผู้ดูแลงาน :อาจารย์ เนี่ย ( Teacher Nie)  โทร: 0871-65110325

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing