ผลงานวิจัย

ทางมหาลัยให้ความสำคัญยิ่งกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นับตั้งแต่ ปี 2000 มาจนปัจจุบัน มหาลัยเราได้รับรางวัลผลงานดีเด่นทางการสอนระดับประเทศ 1 รางวัล ระดับมณฑลยูนนาน 25 รางวัล และรางวัลตำราสอนยอดเยี่ยมระดับกระทรวงศึกษาธิการ 1 รางวัล รับมองโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 41 โครงงาน หัวข้อเรื่องการวิจัยระดับกระทรวงศึกษาธิการและมณฑล 249 หัวข้อ จัดตีพิมพ์ตำราสอนและหนังสือเฉพาะหลักสูตร 872 เล่ม ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทั้งสิ้น 9970 บทความ ซึ่งในนี้ มี 78 บทความได้ถูกนำไปรวบรวมโดย SCI、EI、ISTP、ISSHP  นอกจากนี้แล้ว ยังได้รับรางวัลผลงานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับชาติ 2 รางวัล การชมเชยจากกระทรวงและมณฑลยูนนาน 149 โครงการ จัดตีพิมพ์วารสารวิชาการจำนวนมากในมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ฉบับสังคมศาสตร์ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิน มณฑลยูนนาน กับ การวิจัยและการให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ  อีกทั้ง ยังสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ทางรัฐบาลและเอกชนหลากหลายระดับในมณฑล ทั้งหมด กว่า 100 แห่ง

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing