การพัฒนาหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิน มณฑลยูนนาน(มศง. ) ยึดหลักในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนขึ้น ตอบสนองความต้องการของสังคมเศรษฐกิจเชิงรุก จัดปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตมาตลอด เพื่อครอบครองดำแหน่งเป็นผู้นำทางด้านวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารศาสตร์ในทั่วมณฑลยูนนานตลอดจนทั้งภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจี

 

สาขาวิชาของ ป. เอก

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ บริหารธุรกิจ สถิดิ

 

 

หลักสูตเอกลักษณ์ระดับประเทศ

 

การบัญชี การตลาดและการจัดจำหน่าย บริหารระบบโลจิสติกส์  การเงิน

หลักสูตคอร์สดีเลิศระดับประเทศ

 บริหารระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่

คลิปวีดีโอคอร์สการสอนดีเลิศระดับประเทศ

บริหารระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่

หลักสูตคอร์สการสอนสาธิตด้วยสองภาษาระดับประเทศ

 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

 

สถานทดลองเชิงสร้างสรรค์ระดับประเทศ

สถานทดลองเชิงสร้างสรรค์แบบการฝึกฝนบุคคลทางการบัญชีระหว่างประเทศ

สาขาวิชาตัวสำคัญระดับมณฑล

 

การบัญชี บริหารองค์กรธุรกิจ การเงิน เศรษฐกิจโลก เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค การคลังรัฐ เศรษฐศาสตร์ประเทศตะวันตก วิทยาการเศรษฐกิจแห่งชาติ บริหารการท่องเที่ยว การค้าระหว่างประเทศ วิทยาการบริหารและวิศวกรรม สถิดิ(020208) สถิดิ(0714)

 

 

หลักสูตเอกลักษณ์ระดับมณฑล
 

บริหารการท่องเที่ยว บริหารระบบโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตเน้นหนักการสร้างระดับมณฑล

การบัญชี การตลาดและการจัดจำหน่าย การเงิน สถิดิ บริหารธุรกิจ บริหารระบบโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์
 

หลักสูตปฏิรูปทดลองการฝึกฝนบุคคลระดับมณฑล

 

การบัญชี
 

หลักสูตปฏิรูปโดยบูรณาการทดลองระดับมณฑล

 การบัญชี บริหารกาเงิน

 

หลักสูตคอร์สดีเลิศระดับมณฑล
 

การบัญชี การตลาดและการจัดจำหน่าย สถิดิ บริหารการจัดการ การตรวจสอบบัญชี บริหารระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ การเงิน เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค เศรษฐศาสตร์เชิงการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์จุลภาค การบัญชีขั้นพื้นฐาน การสำรวจตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารกลยุทธ์องค์กรธุรกิจ บริหารการเงินระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ บริหารการเงิน เศรษฐศาสตร์มหาภาค การคลังรัฐ

คลิปวีดีโอคอร์สการสอนดีเลิศระดับมณฑล

 

บริหารระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่

หลักสูตคอร์สการสอนสาธิตด้วยสองภาษาระดับมณฑล

ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฏหมายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ บัญชีการเงิน  

สถานทดลองเชิงสร้างสรรค์แบบการฝึกฝนบุคคลระดับมณฑล

สถานทดลองเชิงสร้างสรรค์แบบการฝึกฝนบุคคลมีความเป็นสากลและการท่องเที่ยวในภูมิภาค

สถานทดลองเชิงสร้างสรรค์แบบการฝึกฝนบุคคลด้านสถิดิ

สถานทดลองเชิงสร้างสรรค์แบบการฝึกฝนบุคคลด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

สถานทดลองเชิงสร้างสรรค์แบบการฝึกฝนบุคคลด้านเศรษฐศาสตร์

 

ศูนย์สาธิตการเรียนการสอนทดลองระดับมณฑล

ศูนย์สาธิตการเรียนการสอนแบบจำลองด้านการบริหารเศรษฐกิจ  

ศูนย์สาธิตการเรียนการสอนทดลองวิทยาการพาณิชย์สมัยใหม่

ศูนย์สาธิตการเรียนการสอนทดลองบูรณาการด้านการบัญชี

ศูนย์สาธิตการเรียนการสอนทดลองสร้างสรรค์การออกแบบเชิงศิลปะ

ศูนย์สาธิตการเรียนการสอนทดลองด้านวิทยาการบริหารและวิศวกรรม

 

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing