สมัครเข้าเรียน

 

 

 

 

 

ลำดับ

 

ขั้นตอนการยื่นคำขอ

 

การยื่นคำขอ

1

 

ให้ขอไปที่ กองความร่วมมือระหว่างประเทศของมหาลัย หรือไปดาวน์โหลด《ใบสมัครขอเข้าเรียนของนักเรียนต่างชาติ》

2

 

นำใบสมัครกรอกให้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหลักฐานที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว คะแนนผลสอบและอื่นๆรวบรวม แล้วส่งทางไปรษณีย์มายังกองความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ หรือสามารถมายื่นด้วยตัวเอง

3

 

รอผลการตรวจสอบและพิจารณาจากมหาวิทยาลัย

 

การรับเข้าเรียน

4

 

ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ให้ไปลงชื่อรายงานตัวและจ่ายค่าลงทะเบียนที่ กองความร่วมมือการศึกษา ตามเวลาที่ทางมหาลัยกำหนดไว้

5

 

นักศึกษาเรียนภาษา จะถูกจัดแยกเข้าห้องเรียนตามระดับความสามารถด้านภาษาจีนของแต่ละคน

 

สำหรับนักศึกษาเรียนปริญญา จะต้องเข้าสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโดยมหาลัยฯ

6

 

ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ จะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนก่อน และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 
 
Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing